Algemene voorwaarden

Juni 2023

Artikel 1 Definities

1. Maaike Maakt Merken gevestigd te Bergschenhoek, KvK-nummer 70984786, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Maaike Maakt Merken.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Maaike Maakt Merken tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Maaike Maakt Merken waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Maaike Maakt Merken in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Maaike Maakt Merken is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht.

Artikel 3 Offertes

 1. 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Maaike Maakt Merken kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de (pakket)prijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals kosten voor licenties, onderhoud of reiskosten, worden apart op de offerte vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Maaike Maakt Merken op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Maaike Maakt Merken komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling voor livegang, dan wel toegang tot de functionaliteit van de gemaakte content voldaan. Indien livegang later dan 8 weken na betaling van de eerste factuur is, is Maaike Maakt Merken gerechtigd het tweede deel van de betaling na 8 weken te vergen. Het eigendom van de content zal nimmer worden overgedragen voor de gehele betaling is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Maaike Maakt Merken heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Maaike Maakt Merken aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en enkel na goedkeuring worden uitgevoerd.

7. Meerwerk kan onder andere ontstaan door revisies die plaatsvinden buiten de standaard overeengekomen revisierondes voor kleine aanpassingen en correcties na eerste weergave of gewijzigde wensen van opdrachtgever.

8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Maaike Maakt Merken onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Maaike Maakt Merken.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Maaike Maakt Merken zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Maaike Maakt Merken voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever. Maaike Maakt Merken is in een dergelijk geval gerechtigd 10% herstartkosten in rekening te brengen. 

5. Er wordt pas gestart met een project wanneer alle informatie door opdrachtgever is aangeleverd. Indien de content na 8 weken nog niet volledig is aangeleverd, is Maaike Maakt Merken gerechtigd het tweede deel van de factuur in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. Maaike Maakt Merken voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. 2. Doordat de diensten van Maaike Maakt Merken online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. 3. Maaike Maakt Merken is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Maaike Maakt Merken de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Maaike Maakt Merken maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. 
 2. 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 3. 3. Maaike Maakt Merken is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren zijn onmiddellijk opeisbaar. Maaike Maakt Merken is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding. 
 4. 4. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Een project wordt gestart met een een-op-een sessie. Bij annulering binnen 24 uur na deze sessie is opdrachtgever 60% van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Bij latere annulering is opdrachtgever 80% verschuldigd. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd het werk, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen, te gebruiken, tenzij de volledig geoffreerde werkzaamheden worden doorlopen en betaald. In geval van een overeenkomst gesloten als particulier zullen bij annulering de regels omtrent het consumentenrecht worden gevolgd.
 5. 5. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Deze diensten worden verlengd indien niet minstens een kalendermaand vooraf wordt opgezegd door opdrachtgever.
 6. 6. Een verzoek om een project tijdelijk on hold te zetten kan per e-mail worden ingediend. Indien het project langer dan 7 kalenderdagen wordt uitgesteld, is Maaike Maakt Merken gerechtigd 10% herstartkosten te rekenen.
  5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
  6. Maaike Maakt Merken behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 7. 7. Indien een workshop niet offline plaats kan vinden door omstandigheden waar Maaike Maakt Merken geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft opdrachtgever geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 8. 8. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan Maaike Maakt Merken worden doorgegeven. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
 9. 9. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop. 
 10. 10. Maaike Maakt Merken behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 11. 11. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan Maaike Maakt Merken.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Maaike Maakt Merken.

4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.

5. Maaike Maakt Merken is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.

6. Maaike Maakt Merken kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

7. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.

8. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door opdrachtgever of derden.

9. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt. 

10. Maaike Maakt Merken is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan Maaike Maakt Merken worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.

11. In het geval dat Maaike Maakt Merken een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag dat door Maaike Maakt Merken aan opdrachtgever is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

12. Opdrachtgever vrijwaart Maaike Maakt Merken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

 1. 1. Na oplevering van een website door Maaike Maakt Merken is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, tenzij anders overeengekomen.
 2. 2. Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan Maaike Maakt Merken worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
 3. 3. Het is niet toegestaan om door Maaike Maakt Merken ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
  4. Maaike Maakt Merken is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
  5. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Maaike Maakt Merken. Maaike Maakt Merken is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inloggegevens aan derden zijn verstrekt.
  6. Tijdens een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Maaike Maakt Merken.
  7. Het staat Maaike Maakt Merken te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
  8. Maaike Maakt Merken behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen aankoop digitale producten

 1. 1. Met aankoop van een digitaal product wordt direct toegang verschaft. Deze aankopen zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. 2. Een aankoop mag slechts worden gebruikt voor 1 onderneming. Toegang tot een online product is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan een derde.

Artikel 12 Intellectueel eigendom 

 1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Maaike Maakt Merken aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en advies berusten bij Maaike Maakt Merken. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming. 
 2. 2. Opdrachtgever komt een gebruiks- en publicatierecht toe voor gebruik van content die door Maaike Maakt Merken voor opdrachtgever is gemaakt op diens eigen kanalen en voor gebruikelijke publicatiedoeleinden, waaronder maar niet gelimiteerd tot website, promotiemateriaal zoals visitekaartjes en flyers en social media, na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd de content te gebruiken voor commerciële verkoop, zoals het laten drukken van de content op producten in een webshop, zonder aanvullende licentie aan te schaffen, tenzij anders overeengekomen.  
 3. 3. 
 4. 4.Maaike Maakt Merken blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 5. 5. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in door Maaike Maakt Merken aangeleverde content, komt de garantie op het werk te vervallen.
 6. 6. Maaike Maakt Merken heeft het recht de content pas te publiceren, dan wel de website vrij te geven, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 7. 7. Maaike Maakt Merken is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de website wanneer zij verantwoordelijk is voor het design hiervan. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de website zal in onderling overleg worden gekeken bij wie het auteursrecht van de gehele website komt te liggen door deze wijzigingen en of naamsvermelding nog gewenst is.
 8. 8. Opdrachtgever geeft Maaike Maakt Merken met het aangaan van de overeenkomst toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
 9. 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de doorlopende toestemming daarvan. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Maaike Maakt Merken van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die Maaike Maakt Merken aangaat.

8. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Maaike Maakt Merken en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 

9. Maaike Maakt Merken verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

10. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de opdrachtgever om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Maaike Maakt Merken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal, waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14 Levering 

 1. 1. Maaike Maakt Merken spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. 2. Ontwerpen worden aangeleverd met verschillende voorstellen, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt een maximaal overeengekomen aantal revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.
 3. 3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. 

4. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 15 Klachten en revisies

 1. 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Maaike Maakt Merken. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 werkdagen inhoudelijk te behandelen.
 2. 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeengekomen momenten, zullen revisies worden verwerkt op basis van het uurtarief van Maaike Maakt Merken.
 3. 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. 4. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de door Maaike Maakt Merken aangeleverde content komt de garantie op het aangeleverde werk volledig te vervallen. Dit is tevens het geval wanneer er een nieuwe update van een plugin wordt uitgevoerd zonder weten van Maaike Maakt Merken.

Artikel 16 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Maaike Maakt Merken is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Maaike Maakt Merken en betrokken derden 12 maanden.

Branding & Websites

info@maaikemaaktmerken.nl

© 2018 - 2024 Maaike Maakt Merken