mmm

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Maaike Maakt Merken valt onder eenmanszaak Lanta die zich ten doel stelt voor het ontwikkelen van merk vormgeving. Daaronder vallen Diensten als grafische vormgeving, online marketing en het ontwikkelen van websites. 

2. OnderMaaike Maakt Merken wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten vanMaaike Maakt Merken enMaaike Maakt Merken de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussenMaaike Maakt Merken en Opdrachtgever gemaakte mondelinge- en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle doorMaaike Maakt Merken en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, branding advies, grafische ontwerpen, het ontwikkleen van websites, alsmede alle andere door Maaike Maakt Merken ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘website’ verstaan: de website www.maaikemaaktmerken.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Maaike Maakt Merken gesloten Overeenkomsten waarbij Maaike Maakt Merken Diensten aanbiedt of levert. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Maaike Maakt Merken overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: De offerte en Overeenkomst 

1. Alle offertes van Maaike Maakt Merken zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met Maaike Maakt Merken door middel van e-mail, telefoon, chat of het contactformulier op de website. Maaike Maakt Merken stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Maaike Maakt Merken uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Maaike Maakt Merken een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever. 

3. De prijzen in de offerte en op de website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

4. Wanneer Maaike Maakt Merken een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Maaike Maakt Merken kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of beschrijving bevat. 

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Maaike Maakt Merken, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Maaike Maakt Merken deze schriftelijk bevestigd. 

6. Maaike Maakt Merken bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen. 

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Maaike Maakt Merken. 

8. Indien Maaike Maakt Merken een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard. 

9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Maaike Maakt Merken na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Maaike Maakt Merken uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding. 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Maaike Maakt Merken zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk Overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2. Maaike Maakt Merken heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Maaike Maakt Merken in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maaike Maakt Merken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Maaike Maakt Merken worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maaike Maakt Merken zijn verstrekt, heeftMaaike Maakt Merken het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat hij al zijn redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien hij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Maaike Maakt Merken de uitvoering van de Overeenkomst op. Maaike Maakt Merken zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.

5. Opdrachtgever dient Maaike Maakt Merken tijdig zijn feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Maaike Maakt Merken geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. 

6. Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, recht op één (1) revisie ronde. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin hij op- en aanmerkingen verwerkt. Deze hoeveelheid kan anders worden vermeld in op de website. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het WordPress template biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 

7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten niet inbegrepen. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient hij daarvoor een apart onderhoudscontract overeen te komen met Maaike Maakt Merken. 

8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Maaike Maakt Merken hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Maaike Maakt Merken dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Maaike Maakt Merken en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak oer de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Maaike Maakt Merken inmiddels zijn verhoogd, is Maaike Maakt Merken gerechtigd om de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn. 

4. Het niet of niet direct uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Maaike Maakt Merken op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst door Maaike Maakt Merken en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen. 

Artikel 6: Merk vormgeving advies 

1. De door Maaike Maakt Merken geboden Diensten, hier bedoelt een Merk vormgeving advies, omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Maaike Maakt Merken biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Maaike Maakt Merken het plan voor Opdrachtgever uitvoert. 

2. Merk vormgeving advies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium. 

3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Maaike Maakt Merken zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Maaike Maakt Merken zorg draagt voor het uitvoeren (of een deel van) het merk vormgeving advies. 

Artikel 7: Onderhoudskosten 

1. Na oplevering van de Diensten, hier bedoelt de website, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de website. 

2. Opdrachtgever kan desgewenst met de hostaanbieder een aparte Overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website. De hostaanbieder zal hierbij de website van Opdrachtgever op structurele basis controleren op updates. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor bovenstaande Diensten, gezien de Overeenkomst wordt gesloten tussen Opdrachtgever en hostaanbieder. 

Artikel 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Maaike Maakt Merken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Maaike Maakt Merken goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is Maaike Maakt Merken bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Maaike Maakt Merken gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Maaike Maakt Merken vrij om met de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zetten dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Maaike Maakt Merken op Opdrachtgever zijn in dat geval direct opeisbaar.

Artikel 9: Annulering en bedenk termijn 

1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenk termijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat Maaike Maakt Merken de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenk termijn. 

2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen bedenk termijn. 

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Maaike Maakt Merken. 

4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na aanvaarding van de offerte zal 70% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht. 

Artikel 10: Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. Maaike Maakt Merken heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. De Diensten worden na oplevering gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Het ontwikkelen van een website wordt gefactureerd in twee (2) termijnen (30% bij de startfase en 70% na oplevering), tenzij anders is overeengekomen. 

4. Betaling dient te geschiede middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd of per direct via iDeal, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Maaike Maakt Merken mede te delen. 

6. Maaike Maakt Merken is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze betaling wordt ontvangen, is Maaike Maakt Merken gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

7. Maaike Maakt Merken verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Maaike Maakt Merken Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten die zijn afgerond, schort dit zijn betalingsplicht niet op.

8. Maaike Maakt Merken is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.

9. Maaike Maakt Merken is gerechtigd aan Opdrachtgever, waarvoor al eerder een dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Maaike Maakt Merken en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen. 

10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig (150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

11. Indien Maaike Maakt Merken besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

2. Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt. 

3. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden. 

4. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd. 

5. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Maaike Maakt Merken aangebrachte wijzigingen of implementaties. 

6. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of Diensten van derden.

8. Maaike Maakt Merken is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers vanMaaike Maakt Merken (hacken). 

9. Indien Maaike Maakt Merken aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Maaike Maakt Merken met betrekking tot haar Diensten. 

10. De aansprakelijkheid van Maaike Maakt Merken is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

11. Opdrachtgever vrijwaart Maaike Maakt Merken voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Maaike Maakt Merken gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden. 

12. Opdrachtgever vrijwaartM aaike Maakt Merken voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin. 

13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maaike Maakt Merken. 

14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Maaike Maakt Merken, waardoor tijdige, volledige of juist nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel of van Maaike zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van Maaike Maakt Merken of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Maaike Maakt Merken overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Maaike Maakt Merken heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 13: Geheimhouding

1. Maaike Maakt Merken is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Maaike Maakt Merken redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden. 

2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Maaike Maakt Merken verstrekte gegevens, waarvan Maaike Maakt Merken aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden. 

3. Maaike Maakt Merken en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet. 

4. Maaike Maakt Merken en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Maaike Maakt Merken, hier bedoelt de website, een niet-exclusieve licentie voor gebruik. 

2. Maaike Maakt Merken verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Maaike Maakt Merken op de website zijn geplaatst. 

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Maaike Maakt Merken. 

4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen. 

5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat. 

6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. 

7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Maaike Maakt Merken in de footer van de website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Maaike Maakt Merken daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 15: Gebruik van derden

1. Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Maaike Maakt Merken, hier bedoelt de website, een niet-exclusieve licentie voor gebruik. 

2. Maaike Maakt Merken verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Maaike Maakt Merken op de website zijn geplaatst. 

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Maaike Maakt Merken. 

4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen. 

3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij Maaike Maakt Merken vragen deze voor hem te schrijven. Opdrachtgever van Maaike Maakt Merken is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 16: Einde van de Overeenkomst

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het volledig overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd. 

2. Maaike Maakt Merken kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Maaike Maakt Merken.

3. Opzegging door zowel Opdrachtgever als Maaike Maakt Merken dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij. 

Artikel 17: Non-concurrentie

1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of binnen één jaar na het einde daarvan, geen werknemers van Maaike Maakt Merken voor hem laten werken, zowel direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Maaike Maakt Merken of met schriftelijke toestemming van Maaike Maakt Merken. 

2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Maaike Maakt Merken. De boete laat het recht van Maaike Maakt Merken om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief. 

Artikel 18: Identiteit van Maaike Maakt Merken

1. Maaike Maakt Merken valt onder Lanta en is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70984786 en draagt BTW-identificatienummer NL216142726B01. Maaike Maakt Merken is gevestigd aan de Elektroweg 254, 3051ND te Rotterdam

2. Maaike Maakt Merken is per e-mail te bereiken via info@maaikemaaktmerken.nl middels de website www.maaikemaaktmerken.nl/contact en telefonisch op 0636399171. 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen Maaike Maakt Merken en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen Maaike Maakt Merken en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden berecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, tenzij Maaike Maakt Merken besluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van Opdrachtgever. 

Artikel 20: Overige bepalingen

1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Maaike Maakt Merken verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Maaike Maakt Merken is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever. 

2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. 

3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden gewijzigd.

Algemene voorwaarden Maaike Maakt Merken – versie oktober 2018

Branding & Websites

info@maaikemaaktmerken.nl

Links

Over Maaike
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

KVK: 70984786
© 2019 Lanta

Adres

Elektroweg 254
3051ND, Rotterdam
(Bezoek alleen op afspraak)